Loader

... spracováva sa ...

Moderné hospodárenie SVB založené na rozpočte,znižovaní prevádzkových nákladov s dôrazom na energetickú hospodárnosť bytového domu

26.10.2017 15:00 | Trenčín | Okresný úrad,zasadačka 1.poschodie,č.dverí 150

P O Z V Á N K ANa odborný seminár : „MODERNÉ HOSPODÁRENIE SVB ZALOŽENÉ NA ROZPOČTE, ZNIŽOVANÍ PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV S DÔRAZOM NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ BYTOVÉHO DOMU“Vážená pani predsedníčka SVB,

Vážený pán predseda SVB,Určite mi dáte za pravdu, že medzi najdôležitejšie oblasti života bytového domu patria financie a stav bytového domu. Obidve tieto témy veľmi úzko súvisia. Súčasne vyžadujú mať od funkcionárov dostatok informácií a tiež dodržiavať platnú legislatívu. Uvedomujeme si, že pri výkone funkcie predsedu SVB ako štatutára, je potrebné sledovať platnú legislatívu a túto v živote bytového domu aj uvádzať do života. Už len tieto povinnosti sú časovo a tiež aj psychicky veľmi náročné a to je len časť povinností predsedu SVB. Preto v našich očiach ste ľudia, ktorí si zaslúžite obdiv a úctu. Vychádzajúc z týchto skutočnosti sa naše občianske združenie usiluje už viac ako 5 rokov vo svojej činnosti organizovať odborné semináre, ktoré by Vás predsedov SVB informovali a súčasne pomohli Vám aj vo vzdelávaní.

Po sérii seminárov, ktoré sme organizovali v poslednom období k problematike rozvodov a výťahov sme sa rozhodli ponúknuť Vám zúčastniť sa seminára, ktorý bude venovaný ekonomickej a finančnej problematike, teda od rozpočtu SVB, finančných tokov, bankových a poisťovacích služieb, znižovania nákladov pri nakupovaní komodít a v druhej tiež veľmi dôležitej oblasti energetickej hospodárnosti domov v duchu Spoločnej energetickej politike krajín EÚ.Toto obsahové zameranie seminára je jedinečné, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že v našom Trenčianskom kraji doteraz podobné prednášky neboli zaradené do programu podobných seminárov. Výnimočné jej aj lektorské zabezpečenie pri prezentovaní spomínaných dvoch hlavných tém seminára.Seminár sa uskutoční dňa 26.10. 2017 od 15,00 hod. v budove Okresného úradu v Trenčíne, ul. Hviezdoslavova 3, zasadačka na 1.poschodí, č. dverí 150

s týmto programom :
 • 15,00 - 15,10 hod. 1. Otvorenie a organizačné pokyny

 • 15,10 - 16,10 hod. 2. Moderné hospodárenie SVB založené na rozpočte, príjmy a výdavky, cash flow, využívaní bankových, poisťovacích služieb a znižovaní prevádzkových nákladov bytového domu

  lektor : doc. Ing. Ľuboš Pavelka PhD. Ekonomická univerzita Bratislava,

 • 16,10 - 17,10 hod. 3. Panelová diskusia na témy:

  -
  možnosti stavebného sporenia pri zabezpečení dostatku zdrojov na obnovu bytového domu

  - poistenie bytových domov a domácností s využitím množstevných zliav 50 až 60 % oproti štandartným poisťovacím podmienkam

  - nákup plynu a elektrickej energie pre potreby bytových domov s využitím možností množstevných zliav a možností využitia výhod spájania sa do väčších celkov

 • 17,10 - 17,30 hod. Prestávka na podanie občerstvenia

 • 17,30 - 18,15 hod. 4. Spoločná energetická politika štátov EÚ a jej realizácia v podmienkach Slovenska s dôrazom na energetickú hospodárnosť budov

  lektor: pracovník Európskej komisie, pracovisko Bratislava

 • 18,15 - 19,30 hod. 5. Panelová diskusia na témy :

  -
  nové trendy a nové materiály používané pri  zatepľovaní bytových domov

  - dosiahnuté úspory pri zateplení bytových domov postavených z plnej pálenej tehly a domov postavených v štýle SORELA

  - odborne erudovaný stavebný dozor, záruka kvalitnej realizácie obnovy

  - možnosti využitia obnoviteľných zdrojov na zníženie nákladov na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody

 • 19,30 hod. 6. Záver semináraVážená pani predsedníčka,

Vážený pán predseda,

Veríme, že si nenecháte určite ujsť túto jedinečnú príležitosť a naše pozvanie na seminár prijmete a teda sa ho aj zúčastníte. V prípade záujmu môžete prísť na seminár aj s členom Rady. Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti na priloženej záväznej prihláške najneskôr do 18.10. 2017. Účastnícky poplatok za jednu osobu je 5 EUR. Číslo účtu na jeho zaplatenie je uvedené na záväznej prihláške.Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Prílohy :

zavazna prihlaska 26.10.2017 v TN

09.10.2017 | admin